info@systemspona.sk +421 917 836 205

Strategické procesy
a optimalizácia nákladov

Informácie Možnosti modulov
Systém SPONA

Informačný systém pre správu a údržbu objektov.

Ide o softvérové riešenie, ktoré pomáha spravovať ubytovanie, údržbu a celkovú výkonnosť objektu.

  • Nástroje na sledovanie výkonnosti jednotlivých obejktov.
  • Funkcie pre spracovanie požiadaviek, riadenie a kontrolu.
  • Ekonomická efektivita a optimalizácia nákladov vo verejnom sektore.

Služby

V zmysle efektívneho riadenia a zníženia nákladov dokáže informačný systém SPONA nahradiť až 20% administratýcnych úkonov. Systém hlavne zabezpečuje efektívne hospodárenia v rámci spravovaných objektov. SPONA má stabilizovaných 5 kľúčových modulov, ktoré obsahujú potrebné funkcionality v rámci veľkosti organizácie. SPONA Je škálovateľná a optimalizovateľna pre potreby danej organizácie. Jednoduchý prehľad požiadaviek pozitívne vplýva na konečného klienta.

Modul ubytovanie

Komplexná správa ubytovania osôb. Obashuje rezervácie, platby, či zverejnenie vrámci CRZ. Má prepojenie na štátnu popkladňu a páruje prevodové operácie. Vrátna šlužba či generovanie zmlúv.

Modul pasportizácia

Modul obsahuje spracovanie vlastností obejktov ich vybavenosť, členitosť či typové rozdelenie. Produkuje sústavy výverov rozlohy. Obsahuju majetkové zaradenie. Sleduje štatistiku inovácie a opotrebenia.

Modul údržba

Modul údržba rieši všetky podnety na riešenie opráv a úržby. Obasahuje sledovanie reviízií a povinných prehliadok. Prehľad rekonštrukcií a investicií. Informačné štatsitiky o personálnej výkonnosti údržby.

Modul ekonomika

Finančné riadenie a štatistické prehľady. Súbor požiadaviek na nákup, schvaľovanie a obstarávanie cez VO. Plánovanie rozpočtu a jeho reálne čerpanie pre jednotlivé oddelenia.

Modul personal

Modul zabezpečuje riadenie personálu a manažérstvo ľudských zdrojov. Zároveň definuje jednotlivé práva a povinnosti. Obsahuje aj osobnú kartu zamestnanca.

Modul statistika

Štatistiky a informmácie pre správne rozhodovnie v reálnom čase. Deklaruje výkonnosť a efektivitu využitia. Možnosti variability a predných nastavení.

Portfólio

Náhľad do jednotlivých modulov použivateľské rozhranie a tabuľkové rozloženie. Charakteristika štandardného F rozloženia pre jednoduchú a presnú orientaciu. Responzibilita pre zariadenia je samozrejmosťou.

Vývoj

Kontakt

Adresa

Němcovej 1, Košice 040 01

Telefón

+421 917 836 205

Your message has been sent. Thank you!